Henk de Vos

MfN Registermediator

Lidmaatschappen & bestuursfuncties
•  Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
•  Aangesloten bij MfN (Mediatorsfederatie Nederland)
•  Bestuurslid Stichting Focus Zwolle
•  Bestuurslid Stichting Mago Care


Als MfN registermediator ben ik sinds 2014 met name gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. Ik heb 40 jaar ervaring in het HRM vak en heb dus zeer ruime ervaring opgedaan met allerlei vraagstukken op het gebied van werken, samenwerken, re-integratie, ziekteverzuim, doorstroming, ontslag, (re)organisatie e.d.

Vanuit mijn achtergrond heb ik brede en warme belangstelling in de (werkende) mens. Ik ben o.a. werkzaam geweest als directeur HRM bij een internationaal bedrijf in Gelderland. De mediationpraktijk vindt plaats op locatie of desgewenst in mijn praktijkruimte in Epe.

Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met cliënten/partijen. Het moet over en weer goed klikken en er moet sprake zijn van vertrouwen. Dit geldt vanzelfsprekend met name in mediation-trajecten. Op basis van mijn senioriteit en jarenlange ervaring in het HRM vak, waarbij de mens centraal staat, ben ik goed in staat partijen te helpen met het vinden van een passende oplossing bij zaken die hen verdeeld houdt.

Mediation

Mediaton is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechter om. Het conflict waar je bij betrokken bent, loopt al geruime tijd. Het is lastig aan te geven waar het nu eigenlijk precies fout ging. Iedere partij vindt dat hij/zij gelijk heeft en heeft zich ingegraven.

De samenwerking verloopt slecht. De manier van samenwerken verloopt stroef. Gemaakte afspraken worden niet na gekomen. Er samen over praten lukt niet meer, emoties lopen hoog op. Er worden verwijten over en weer gemaakt. Samenwerking op langere termijn lijkt onmogelijk. De samenwerking is dusdanig verstoord dat het het beste lijkt om op een goede manier uit elkaar te gaan. Partijen storen zich aan elkaars persoonlijke en/of professionele gedrag, maar er is geen ruimte meer om elkaar hierop aan te spreken. De omgeving heeft hier last van, de kwaliteit van de te leveren werkzaamheden komt ernstig in gevaar. Er is grote kans op schade, schade aan personen en aan de zaak. Imagoschade is niet uit te sluiten.

Zomaar een aantal voorbeelden. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dergelijke conflicten uit te vechten en naar de rechter te stappen. Dat kan de juiste manier zijn. De rechter bepaalt op basis van wat hij leest en hoort wie van de partijen (juridisch) gelijk heeft.

De rechter doet dan een uitspraak, die bindend is. De vraag is echter of daarmee de problemen zijn opgelost, zelfs al is de uitspraak van de rechter in jouw voordeel.

Mediation is een andere manier om conflicten op te lossen. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstellen van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Bij hoog oplopende conflicten wordt er vaak niet (meer) normaal en goed gecommuniceerd. Dat houdt in niet meer met elkaar praten, maar zeker ook niet naar elkaar luisteren. Met andere woorden, normaal contact tussen partijen vindt niet meer plaats.

Mediation betekent weer herstellen van de communicatie, weer met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Dit herstel vindt plaats in het bijzijn van de mediator. De mediator is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. Met hulp van de mediator wordt de communicatie hersteld. Onder zijn begeleiding krijgen partijen weer inzicht wat de ander beweegt en wat de ander bedoelt.

De mediator zorgt ervoor dat de emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict uit elkaar gehaald worden. Op deze manier ontstaat er weer ruimte voor toenadering en kunnen partijen werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Door het herstel van de communicatie, zijn partijen weer in staat realistische afspraken te maken met elkaar.

Wanneer is mediation zinvol?

Ik ben als mediator gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in arbeidsconflicten. Dit kan zijn bij een ontslag, maar ook als er sprake is van een conflict tussen werknemer en werkgever, tussen leidinggevende en medewerker of tussen werknemers onderling. Mediation kan tevens ingezet worden wanneer een team in zijn geheel niet goed functioneert.

Mediation is zinvol als u

  • zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • een vertrouwelijke behandeling wilt
  • verdere escalatie van het conflict wilt voorkomen
  • op een snelle manier wilt werken
  • op een informele manier kostenefficiënt wilt werken
  • de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden en daarom
  • bij voorkeur een win-win resultaat wenst

Werkwijze

Ik geloof er in dat problemen oplosbaar zijn. Zeker als het gaat over problemen tussen mensen. De mediation-aanpak is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:

Er moet sprake zijn van vrijwilligheid. Autonomie van partijen is belangrijk. Je bent en blijft verantwoordelijk over je eigen handelen en daarmee ook over hoe om te gaan met datgene dat je verdeeld houdt. Je kunt niet worden gedwongen tot mediation. Je bent vrij om de mediation af te breken.

Alles wat er aan de orde komt in mediation blijft vertrouwelijk, tenzij de partijen hierover een andere afspraak maken. Dat maakt dat partijen zich vrij voelen om datgene op tafel te leggen waar naar hun idee het probleem zit. Dat maakt ook dat je niet bang hoeft te zijn dat wat je zegt ook later tegen je gebruikt zal worden.

Uitgangspunt is dat beide partijen zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van een oplossing. Beide partijen tonen hiermee hun commitment.

Over het algemeen worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Rol van de mediator

Als registermediator ben ik volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Ik zal ook niet komen met oplossingen, maar zorgen dat partijen zelf mogelijke passende oplossingen naar voren zullen brengen. De belangrijkste rol van de mediator is die van regisseur. Ik voer de regie over de gesprekken, waardoor beide partijen- in gelijke mate- ruimte krijgen, om hun standpunt naar voren te brengen.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing; dit betekent volledige neutraliteit ten opzichte van beide partijen.

Mijn jarenlange opgedane ervaring in het HRM vak zorgt ervoor dat conflicten op een goede manier kunnen worden afgewikkeld. Desgewenst kan bij de afronding, zoals bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, een jurist worden geraadpleegd door de betrokken partijen.

Ik ben als MfN (voorheen NMI) mediator verplicht te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het MfN Reglement. Er is een klachtenregeling en tuchtrecht van toepassing.

Contact

Mediationgesprekken kunnen gevoerd worden in de praktijkruimte aan de Lohuizerveenweg 5a in Epe of op een door partijen nader te bepalen locatie. De praktijkruimte beschikt over een ruime parkeergelegenheid. Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.

Lohuizerveenweg 5a, 8162 NG, Epe

06 - 205 981 93